Regulamin

 


1. DEFINICJE

1.1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

1.2. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy „Sylwia Cichocińska – szkoła holistycznej psychologii”, dostępny pod adresem sylwiacichocinska.pl za którego pośrednictwem Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży, Umowę o dostarczenie treści cyfrowych lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.4. SPRZEDAWCA – firma za.miastem Sylwia Cichocińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9451231054, REGON: 120255885. Adres wykonywanej działalności: Świńczów 56, 32–043 Skała. Adres poczty elektronicznej: kontakt@sylwiacichocinska.pl.

1.5. USŁUGODAWCA – firma za.miastem Sylwia Cichocińska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9451231054, REGON: 120255885. Adres wykonywanej działalności: Świńczów 56, 32–043 Skała. Adres poczty elektronicznej: kontakt@sylwiacichocinska.pl.

1.6. KLIENT – osoba fizyczna, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednak mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zamierza zawrzeć albo zawarła Umowę sprzedaży, umowę sprzedaży usługi, umowę o dostarczenie treści elektronicznych lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.7. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.8. KONTO KLIENTA (KONTO) – zabezpieczone Hasłem konto, w którego ramach gromadzone są dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, w tym imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e–mail) oraz historia zamówień.

1.9. HASŁO – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.10. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą lub treść cyfrowa dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy o dostarczeniu treści cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą.

1.11. USŁUGA – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę odpłatne kursy online, których zakup dostępny jest w Sklepie Internetowym dla Klientów, którzy opłacili dostęp do wybranej usługi.

1.12. TREŚCI CYFROWE – dane na podstawie których, za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać informację.

1.14. PLATFORMA KURSOWA – specjalne oprogramowanie umożliwiające Klientowi korzystanie z zakupionych treści cyfrowych.

1.15. KOSZYK – lista Produktów i Usług sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów i Usług na podstawie wyborów Klienta.

1.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Usługi lub dostarczeniu treści cyfrowych i określające istotne jej warunki a także Um

1.17. UMOWA – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w przypadku Konsumentów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny w przypadku Klientów i umowa o dostarczenie treści cyfrowych

1.18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, niezbędna do złożenia i realizacji zamówień.

1.19. KODEKS CYWILNY – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

1.20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy „Sylwia Cichocińska – szkoła holistycznej psychologii”, dostępny pod adresem sylwiacichocinska.pl, prowadzony jest przez firmę za.miastem Sylwia Cichocińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9451231054, REGON: 120255885. Adres wykonywanej działalności: Świńczów 56, 32–043 Skała. Adres poczty elektronicznej: kontakt@sylwiacichocinska.pl.

2.2. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Sklepu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2.3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.3.1. Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.3.2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e–mail).

2.3.3. Zalecana minimalna szerokość ekranu: 1024 piksele.

2.3.4. Oprogramowanie: (1) Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i ciasteczek (cookies), na przykład Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej (zalecana), Google Chrome w wersji 8 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej; (2) Program umożliwiający wyświetlanie plików PDF, na przykład Adobe Reader.

2.4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.5. Klienci zobligowani są do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

2.6. Umowy zawierane przez Sprzedawcę lub Usługodawcę w zakresie Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

3.1.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym.

3.1.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych niezbędnych do złożenia i obsługi zamówień jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie składania zamówienia, na czas nieoznaczony.

3.3.2. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje Konto poprzez przesłanie Usługodawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e–mail) żądania usunięcia Konta.

3.3.3. Do dokonania zakupu Klient otrzymuje dane dostępowe do platformy kursowej, w tym nazwę użytkownika i hasło. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy powyższych danych.

3.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi, za który przyjmuje się dodanie Produktu do Koszyka.

3.3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej, polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.4. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną (e–mail). Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH

4.1. Wszelkie informacje o Produktach i Usługach podane na stronach Sklepu internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Cena Produktu/Usługi podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto – zawierającą podatek od towarów i usług (VAT).

4.3. Ceny Produktów i Usług uwidocznione na stronie Sklepu internetowego są wiążące w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.5. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Produktów i Usług na stronie Sklepu internetowego poprzez dodanie ich do Koszyka, weryfikację zawartości Koszyka, wybór sposobu płatności i ewentualnej dostawy (w przypadku rzeczy ruchomych), ostateczne sprawdzenie poprawności Zamówienia, a następnie zatwierdzenie Zamówienia.

4.6. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w trakcie składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktów i Usług za pośrednictwem Sklepu.

4.7. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów i Usług będących przedmiotem Zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego Umowy o dostarczenie treści cyfrowych i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4.8. Składający Zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia wymaganych danych w formularzu Zamówienia udostępnionym na stronie Sklepu internetowego, a w szczególności w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – podanie poprawnego adresu e-mail. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Szczególnie ważne jest podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej (e–mail), co umożliwi też kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją Zamówienia.

4.9. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia otrzyma on poprzez pocztę elektroniczną (e–mail) odpowiedź Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e–mail jest dokument PDF, zawierający wszystkie dane Zamówienia.

4.10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w całości lub części Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Na każdy sprzedany Produkt lub Usługę wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

5.2. Płatność za zamówiony Produkt lub Usługę może nastąpić, zgodnie z wyborem Klienta podczas składania Zamówienia, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych udostępnionych w Sklepie internetowym.

5.3. W przypadku Sprzedaży i Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w formie opłaty cyklicznej, Klient zobowiązany jest do cyklicznego dokonywania wpłaty, zgodnie z zawartą umową. Płatność cykliczna może odbywać się automatycznie lub być dokonywana samodzielnie przez Klienta, w zależności od formy wybranej przez Klienta.

5.4. W przypadku kupna niektórych rodzajów Produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności w Sklepie Internetowym.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu wpłaty na wskazany rachunek bankowy w przypadku płatności przelewem lub z chwilą uzyskania potwierdzenia dokonania zapłaty z systemu płatności elektronicznych.

6.2. W przypadku Sprzedaży i Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w formie kursu online dostępnego na platformie kursowej z podaną datą rozpoczęcia, po zaksięgowaniu płatności, Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail dane dostępowe do platformy kursowej. Dostarczanie treści cyfrowych odbywa się w terminach zgodnie z informacjami udostępnionymi przy opisie Produktu/Usługi zakupionego przez Klienta.

6.3. W przypadku Sprzedaży i Umowy o dostarczenie treści cyfrowych w formie opłaty cyklicznej, po zaprzestaniu wpłat przez Klienta ustaje dostęp do platformy kursowej.

7. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych punktach 7.3, 7.4 i 7.5 niniejszego Regulaminu. Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.2. W przypadku Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość wyrażenia zgodyna dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i utratę prawa do odstąpienia od umowy.

7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje składa się na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju wady i dacie jej stwierdzenia, żądanie Klienta. Powyższa treść reklamacji ma jedynie formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

8.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 9. SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, to może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.

9.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie Strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda Stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema Stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia ani tym bardziej jej wyniku.

9.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1214).

9.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.5. W przypadku braku rozstrzygnięcia na drodze pozasądowej spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i mające związek z wykonywaniem Umów zawartych między Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem  danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego jest Usługodawca.

10.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

10.3. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywane w celu realizacji Zamówień. Ponadto mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za przyjmowanie płatności i dostawę zakupionych Produktów do Klienta.

10.4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji Zamówienia uniemożliwia składanie Zamówień w Sklepie internetowym.

10.5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie składania Zamówienia.

10.6. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (po zalogowaniu się na Konto Klienta). Klientom przysługuje prawo żądania czasowego albo stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

10.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Sprzedawca/Usługodawca honoruje wszelkie prawa Konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w Ustawie o prawach konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia wyżej wymienionej ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.